Regulamin

Wst?p

poznan.oferuje.info jest serwisem zawieraj?cym drobne og?oszenia z Poznania i okolic.

Definicje

Serwis www.poznan.oferuje.info - serwis, znajduj?cy si? pod adresem url www.poznan.oferuje.info - zwany dalej Serwisem.
Administrator - w?a?ciciel serwisu www.poznan.oferuje.info
U?ytkownik - osoba korzystaj?ca z serwisu www.poznan.oferuje.info w zakresie wyszukiwania, przegl?dania i dodawania og?osze?.
Og?oszeniodawca - osoba zamieszczaj?ca og?oszenie w serwisie www.poznan.oferuje.info.

Zasady dodawania/usuwanie/edycji og?osze?

1. Administrator Serwisu nie bierze udzia?u w transakcjach mi?dzy Og?oszeniodawc? a U?ytkownikiem Serwisu.
W przypadku wywi?zania si? sporu mi?dzy wy?ej wymienionymi stronami, Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do nie uczestniczenia w nim.
2. Tre?? og?osze? zamieszczonych w Serwisie ma charakter informacyjny.
3. Dodaj?c og?oszenie do Serwisu Og?oszeniodawca ponosi wszelk? odpowiedzialno?? za wprowadzone przez siebie tre?ci.
4. Tre?? og?oszenia nie mo?e narusza? norm prawnych, zwyczajowych i etycznych.
5. Tre?? og?oszenia nie mo?e narusza? dobrego imienia Serwisu.
6. Og?oszeniodawca ma prawo dobrowolno?ci podania swoich danych osobowych, w trakcie zamieszczania og?oszenia.
7. Dodanie og?oszenia jest bezp?atne.
8. Dodanie og?oszenia do Serwisu odbywa si? za pomoc? formularza umieszczonego na stronach Serwisu.
9. Wype?nienie i wys?anie formularza oznacza, ?e Og?oszeniodawca akceptuje niniejszy regulamin oraz polityk? prywatno?ci Serwisu.
10. Usuwanie og?oszenia z Serwisu odbywa si? poprzez klikni?cie linku przes?anego na adres mailowy Og?oszeniodawcy, w momencie dodawania og?oszenia. Og?oszenie z Serwisu jest automatycznie usuwane po zdefiniowanym przez U?ytkownika czasie emisji.
11. Edycja og?oszenia w Serwisie - aby edytowa? swoje og?oszenie, nale?y przes?a? poprawion? tre?? og?oszenia na adres mailowy , w temacie maila nale?y wpisa? numer id, przes?any na adres mailowy Og?oszeniodawcy w momencie dodawnia og?oszenia.

Postanowienia ko?cowe

1. Powielanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie materia?ów zawartych w Serwisie wymaga zgodny Administratora Serwisu.
2. Niedozwolone jest prowadzenie korespondencji seryjnej za pomoc? Serwisu, lub za pomoc? danych umieszczonych w Serwisie. Wszelkie tego typu dzia?ania b?d? traktowane jako SPAM.
3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialno?ci za tre?? zamieszczon? przez jego Og?oszeniodawców. Tre?? og?osze? jest udost?pniana publicznie i za zgod? autorów.
4. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany tre?ci zg?oszonego og?oszenia.
5. Tre?? og?osze? podlega procesowi moderacji przez Administratora Serwisu.
6. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia og?oszenia bez podawania przyczyny.
7. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialno?ci za wykorzystanie tre?ci zamieszczonych na stronach Serwisu.
8. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek szkody poniesione przez U?ytkownika, Og?oszeniodawc? Serwisu, powsta?e w wyniku korzystania lub niemo?no?ci korzystania z us?ug ?wiadczonych przez Serwis.
9. U?ytkownik, Og?oszeniodawca Serwisu akceptuje fakt, i? nie ma prawa ro?ci? jakichkolwiek pretensji wynik?ych z powodu wadliwego dzia?ania Serwisu.
10. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, zawieszenia lub zaprzestania dzia?alno?ci bez wcze?niejszego informowania o tym U?ytkowników, Og?oszeniodawców Serwisu.
11. Aktualna wersja Regulaminu b?dzie dost?pna w Serwisie i obowi?zuje od momentu jego publikacji.
12. Jakiekolwiek próby w?amania do Serwisu, w tym z?amania kodów oraz korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem, skutkuj? konsekwencjami prawnymi.